ФОНДАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА І FOUNDATION FOR BULGARIAN LITERATURE

Фондация за българска литература е учредена през октомври 1994 година в град София и регистрирана като юридическо лице от СГС на 03.02.1995 г.

Мисията на Фондация за българска литература е изграждането й като национална институция за съхраняване на традициите в българската литература и духовност и подпомагане развитието на българското слово и съвременните автори, както и популяризирането им извън България за достойно представяне и приобщаване към литературните ценности на европейската и световна цивилизация.

Първата проява на Фондацията за българска литература като обществена и културна организация е благотворителен търг и промоция на издателската поредица „На острова на блажените“ през декември 1994 година.

Свържете се с нас: fbliterature@gmail.com

Foundation for Bulgarian Literature is a non-governmental organization that was founded in October 1994 in Sofia, as a social welfare non-profit legal entity.

Foundation for Bulgarian Literature has the ambition to build itself into a national institution for preservation of Bulgaria’s literature traditions and spirituality, to enhance the development of Bulgarian language and contemporary authors, and popularize their work beyond the boundaries of the country to worthy present and integrate it into the literature values of European and world civilization.

The first début of Foundation for Bulgarian Literature as a public and cultural organization was a charitable auction – promotion of a publishing collection „The Island of the Blessed“, which took place in December 1994.

Contact us: fbliterature@gmail.com